תקנון ותנאי שימוש

אתר זה (להלן: “האתר“) הוא בבעלותה של דוד רונית  אופנת נטליז, חפ 515025773 ( להלן: בגדי ים לנשים )ומופעל על ידה. האתר מאפשר לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל, רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה (חנות וירטואלית).

תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: “השימוש באתר“) מהווה אישור והסכמה של המשתמשת (להלן: “המשתמשת“) לתנאי תקנון זה.

המשתמשת מצהירה ומאשרת כי קראה את הוראות התקנון בעיון וכי היא מודעת ומסכימה להן במלואן. ככל שהמשתמשת אינה מסכימה לתנאים או לחלקם, המשתמשת מתבקשת שלא לעשות שימוש באתר.

כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמשת והן לא תשמשנה בפרשנות התקנון.

המסמך מנוסח בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

 השימוש באתר

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמשת מצהירה כי היא בגירה (מעל גיל 18) וכשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמשת קטינה או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ו/או פיננסיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס).

המשתמשת בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמשת בעלת תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויכולה למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עימה קשר.

הרכישה היא לצריכה פרטית ולא רכישה סיטונאית.

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או גלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשות שהתנהגותן אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של החברה או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של החברה ו/או לפי כל דין. כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על הלקוח.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

המכירה באתר היא מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). יובהר כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה (זולים יותר או יקרים יותר). כלל המחירים שבאתר החברה הנם כוללים מע”מ.

המוצרים המוצגים באתר החברה נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה תהיה רשאית לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, להוסיף או להחסיר מידות ו/או צבעים ולשנות את מחיר הפריטים המופיעים באתר.

המשלוח יבוצע באמצעות חברת דואר ישראל או כל חברת שליחויות אחרת, כמפורט להלן;

10.1  המשתמשת תבחר מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר. את הדגם, המידה, הצבע והכמות הרצויה של המוצר/ים המבוקש/ים.

10.2   המשתמשת תמסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד וכן פרטי כרטיס אשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה.

10.3    לבסוף, תאשר המשתמשת את ביצוע הזמנתה (להלן: “ההזמנה“). המשתמשת מצהירה כי הפרטים שמסרה במהלך ההזמנה הם אמיתיים, מלאים ומדויקים.

10.4   ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, החברה, לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמשת מצהירה ומאשרת כי ידוע לה שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.

לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה. עם קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמשת הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסרה.

המשתמשת מצהירה כי עם מסירת כתובת הדוא”ל היא מאשרת משלוח הודעות על ידי בגדי ים לנשים משולשים, בקשר עם ביצוע הזמנות, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידה.

יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את החברה. רישומי המחשב הפנימיים של משולשים ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור.

יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר משולשים בגדי ים לנשים תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית.

מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.  ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעה דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

 

לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה ו/או המשלוח באמצעות האתר/ מחלקת שירות לקוחות של משולשים בגדי ים שליחויות כפי שיפורט להלן.

משלוח ואספקה

ההזמנה אשר רכשת תסופק באחת משתי הדרכים:

17.1 איסוף עצמי- המוצרים ישלחו לאחד מסניפי הרשת של החברה והמשתמשת תוכל לבחור את הסניף הקרוב למקום מגוריה ללא עלות משלוח. מוצרים שהוזמנו יוחזקו בסניפים כאמור עד שבועיים ממועד האספקה שנקבע בעת ביצוע ההזמנה, ללא חיוב. לאחר מכן, במידה ולא יאספו, תבוטל ההזמנה על ידי החברה.

17.2 משלוח עד הבית– המוצרים ישלחו לכתובת בישראל שציינה המשתמשת בעת הזמנתה, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.

עלות משלוח עד הבית: 30 ₪.

ברכישה מעל סכום של 300  ₪ משלוח ללא עלות.

משולשים בגדי ים תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמשת ולכתובת אשר ציינה המשתמשת. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

מועד אספקת המשלוח יהיה 2-10 ימי עסקים ממועד אישור העסקה.

מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג).

תחילת ספירת הימים יהא מיום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמינה, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה.

הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 14:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

משולשים בגדי ים  לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ”ב.

בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראלאו כל גוף אחר באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמשת.

ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר החברה.

משולשים בגדי ים לנשים תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוחה לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת החברה.

מסירת פרטים על ידי המשתמשת

ביצוע הזמנה דרך אתר החברה, כרוך במסירת פרטים אישיים כגון; כתובת דוא”ל, שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, מספר כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות. מסירת הפרטים מעידה על רצונה של המשתמשת למסור פרטים אלו.

למשתמשת ידוע והיא מסכימה בזאת כי כל הפרטים שמסרה במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותה באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמשת במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של האתר והשימוש בו מהווה הסכמה ואישור של המשתמשת לאגור מידע כאמור, ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין.

ככל שמשתמשת איננה מעוניינת לקבל הודעות מטעם החברה, המשתמשת יוכלה לבחור, בעת ההרשמה לאתר, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של החברה. אם בחרה משתמשת להצטרף לרשימת התפוצה, ביכולתה להסיר עצמה בנקל, בכל עת, בהקשת “הסר” בתחתית המייל.

משולשים בגדי ים לנשים תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” “cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי אתר החברה, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן. על מנת, בין היתר, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמשת את הצורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי המשתמשת תוכל לבחור, באמצעות הדפדפן בו היא עושה שימוש, שלא לאחסן או למחוק את קבצי ה”עוגיות” ממחשבו.

קניה בטוחה

התשלום באתר מבוצע באמצעות מערכת סליקה אוטומטית ובתקן PCI בכפוף להוראות חברות האשראי. בנוסף, אתר החברה מאובטח בשרתים בטכנולוגיית הצפנה SSL.

משולשים בגדי ים לנשים עושה כל שביכולתה לשמור על פרטיות לקוחותיה.

למרות נקיטת האמצעים לאבטחת המידע, כאמור לעיל, רשת משולשים בגדי ים לנשים לא תהא אחראית, לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמשת או לצד ג’ כתוצאה מאובדן מידע ו/או שימוש בלתי מורשה במידע עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של משולשים בגדי ים לנשים ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת.

 החזרת מוצרים/ביטול עסקה, השלמת עסקה ועסקה חלקית

המשתמשת תהא רשאית לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר החברה ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן“) והתקנות מכוחו.

ניתן לבטל עסקה/להחזיר או להחליף מוצר בתוך 21 ימים מיום קבלת המוצר, ובלבד שהמוצר תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט/מארז).

ביטול ההזמנה או העסקה יתבצע על-ידי המשתמשת אך ורק באמצעות הודעה שהמשתמשת תשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה (“הודעת ביטול“).

ניתן לבטל עסקה, להחזיר או להחליף מוצר אך ורק כנגד חשבונית קנייה מקורית (כולל חשבונית דיגיטלית)או חשבונית ידנית או מתן הוכחת קנייה בדרך אחרת, בהתאם הוראות כל דין.

החלפות, השבת כסף (ככל שהחוק מחייב זאת) וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצרים (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.

בכפוף לחוק הגנת הצרכן ולכל דין, לא ניתן לבטל עסקה לרכישת הלבשה תחתונה, מחטבים ובגדי ים.

החזר כספי למשתמשת, במקרה של ביטול עסקה כדין, יבוצע באופן זהה לאופן בו ביצעה המשתמשת את התשלום והכל בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות. המשתמשת תישא בדמי ביטול עסקה בסך של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, הנמוך מבניהם. דמי הביטול העסקה כאמור יקוזזו מההחזר הכספי למשתמשת ובמקרה שהעסקה בוצעה בכרטיס אשראי, מההחזר הכספי תקוזז גם עמלת הסליקה בשיעור בו תחויב החברה.

בכל מקרה של ביטול עסקה או החזרת מוצר למפעילת האתר, לא יוחזרו למשתמשת דמי המשלוח בהם חויבה המשתמשת (ככל וחויבה).

למעט אם נובע אחרת מן האמור לעיל, לאחר ביטול העסקה, תשיב המשתמשת את המוצר למשרדי החברה או לאחד מסניפיה, בעצמה ועל חשבונה בלבד. המשתמשת תשיב את המוצר באריזתו המקורית, שלם, בטרם נפתחה או נפגמה אריזתו המקורית, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. במקרה בו המשתמשת תשיב את המוצר לחברה באמצעות שליח, אזי מובהר בזאת, כי המשתמשת תהא האחראית הבלעדית להגעתו של המוצר בשלמותו וללא כל פגם ו/או נזק.

אין באמור בהוראות אלו לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. כמו כן, במצב דברים זה, שמורה לחברה הזכות שלא לאשר את ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

במקרה של קבלת מוצר פגום או מוצר שגוי ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון טלפון 0533502694 בימים א’ – ה’ בין השעות 08:30-15:30 או באתר

www.meshulashim.co.il.

אין בהוראות החלפת/החזרת המוצרים ו/או ביטול עסקה שלעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובפרט מהוראות הדין הנוגעות לביטול עסקה עקב פגם במוצר.

אם המשתמשת הזמינה מספר מוצרים וההזמנה סופקה למשתמשת, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמשת תחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל. החיוב, ככל שהיה, בגין מוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמשת נותנת את הסכמתה לביטול, כאמור, מראש.

אם המשתמשת לא השלימה את הזמנתה, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של משולשים בגדי ים לנשים, יראו את ההזמנה ככזאת שלא השתכללה ולכן ככזו שלא בוצעה.

המשתמשת תבדוק את המוצר/ים מיד עם קבלתם ותודיע לחברה אם מוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהופיע באתר. המשתמשת תהא רשאית לבטל את העסקה בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של האתר ובהתאם לכל דין.

מבלי לגרוע מזכות המשתמשת לביטול העסקה והחזרת המוצרים, ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו, הדבר לא יחייב את החברה. הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות ולמשתמשת לא תהא כל טענה בשל כך. עם זאת, משולשים בגדי ים לנשים תעשה כל שביכולתה על מנת שלקוחותיה תהינה שבעות רצון מהמוצרים שרכשו.

בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת משולשים בגדי ים לנשים ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה באופן מלא או חלקי, תהא משולשים בגדי ים לנשים רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

משולשים בגדי ים לנשים נוקטת באמצעים מקובלים על מנת להבטיח כי בכל זמן נתון מלאי המוצרים המוצג למכירה באתר יהיה תואם למלאי המוצרים הפיזי הנמצא אצלה. עם זאת, יתכנו מקרים חריגים בהם יתברר לחברה, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמשת, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי. במקרים אלה תהא משולשים בגדי ים לנשים רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. במקרה כאמור משולשים בגדי ים לנשים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל משולשים בגדי ים לנשים תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס ברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, משולשים בגדי ים לנשים תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמשת ו/או צד ג’ כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ובמערכת ביצוע ההזמנות, או מנסים או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי (למשל, רכישה סיטונאית).

במקרה של פעילות מיוחדת באתר, כגון מארזי מתנה המחולקים, הפעילות מוגבלת למלאי הקיים והיא עד גמר המלאי.

פעילות האתר

השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיה ולדרישותיה.

משולשים בגדי ים לנשים עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. עם זאת, משולשים בגדי ים לנשים איננה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

אחריות ושירות

כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ותקינים אלא אם צוין אחרת.

בכל מקרה שמשתמשת סבורה כי קיבלה מוצר פגום, עליה לפנות לשירות הלקוחות של משולשים בגדי ים לנשים על מנת לטפל בפנייתה, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני של משולשים בגדי ים לנשים לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של משולשים בגדי ים לנשים.

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו”ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של משולשים בגדי ים לנשים מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של משולשים בגדי ים לנשים.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של משולשים בגדי ים לנשים.

 

שונות

משולשים בגדי ים לנשים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

משולשים בגדי ים לנשים לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן את להני נשים אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.

רישומיה הממוחשבים של משולשים בגדי ים לנשים בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

משולשים בגדי ים לנשים תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת הוראות תנאי השימוש ו/או תקנון השימוש האלו, חלה בכל עת על המשתמשת בלבד.

תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בת”א-יפו.

 

loading